หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.จัดพิธีไหว้ครูแสดงออกความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Author by 8/09/20No Comments »

              รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2563 และให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศาลาราชมงคล   ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูอาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในการออกไปประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อให้สมกับคำว่า “ศิษย์มีครู” นับว่าเป็นมงคลแก่นักศึกษา ที่จะเริ่มต้นในการเรียน ในภาคเรียนใหม่นี้  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

             จากนั้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า  การไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทย  ที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของไทย  จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  เป็นการแสดงความเคารพยอมรับนับถือ  ต่อครูอาจารย์และปวารณาตัวเข้ารับการถ่ายทอดวิทยาความรู้ ได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

                เพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายปลายทาง  แห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  ทุกคนต้องการเป็นศิษย์มีครูเพราะหมายถึงการที่คนๆนั้น  จะถูกบ่มเพาะความดีมีคุณธรรม  และความรอบรู้สิ่งต่างๆ มาจากครูทำให้คนนั้นมีความรู้  ถ้าได้ครูดีมีความเชี่ยวชาญ  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยแล้ว  คนนั้นจะยิ่งได้รับการยอมรับนับถือ  ใครรู้จักก็รู้สึกเกรงขาม  เพราะเชื่อว่าคนที่เป็นศิษย์ของครูนั้น จะต้องเป็นคนเก่ง  คนดีตามไปด้วย 

              การที่ศิษย์แสดงความเคารพ  ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น  ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก  ความเมตตาต่อศิษย์ต้องการมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่  พิธีไหว้ครูจึงเสมือนการประกาศความผูกพัน  ระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวคำว่า “ครู” นั้นมาจากคำว่า ครุ(คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” ทั้งนี้เพราะผู้เป็นครู จะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจอย่างหนักยิ่ง กว่าที่จะอบรมสั่งสอนให้คนหนึ่งเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้  และเป็นคนดีของสังคม  ครูคนแรกของทุกคนคือพ่อแม่  และด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นบุคคลที่สังคมไทย  ให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่ที่สองของศิษย์

             ความสำคัญของพิธีไหว้ครู  ทำในช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ของทุกปีมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี  อย่างไรก็ตามคำเปรียบเทียบว่า อาชีพของครูนั้นเหมือนกับเรือจ้าง  ที่มีหน้าที่ส่งศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝัน  หรือฝั่งแห่งความสำเร็จ  คำกล่าวนี้อาจจะถูกต้องเพียงแค่ครึ่งเดียว  ทั้งนี้เพราะการศึกษาที่มีครูเป็นผู้ป้อนความรู้ ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้เรียนรับเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถจะทำให้การศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่                                     

               การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนควรต้องให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน  มีความใส่ใจในการศึกษา  เชื่อฟัง และขยันหมั่นเพียร  ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  จึงอาจกล่าวได้ว่า เมื่อครูมีความพร้อม  จะทำหน้าที่เป็นผู้แจวเรือที่ดีแล้ว นักศึกษาก็ควรทำหนาที่เป็นผู้โดยสารเรือที่ดีด้วย อีกทั้งโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  ทางด้านเทคโนโลยี ไม่มีพรมแดนปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น  ไม่มีขีดจำกัดในการรับข้อมูลข่าวสาร

                  จึงต้องการให้นักศึกษาได้ใช้วิจารณญาณ  วิเคราะห์ด้วยเหตุผลในการรับเอาข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ  และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเรียนของตนเอง  ท้ายที่สุด อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่าในนามของคณาจารย์ที่มาชุมนุม ณ ที่แห่งนี้  ขอมอบความปรารถนาดีมายังศิษย์  ที่รักทุกคนขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข  ความเจริญทั้งกายใจ มีสติปัญญา วิริยะอุตสาหะในการศึกษาวิชาความรู้ สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป.