หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาจัดพิธีสถาปนาครบ 11 ปีนามพระราชทาน

Author by 21/01/16No Comments »

5               เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 เวลา 06.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธีทางศาสนา ด้วยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมหาวิทยาลัย พิธีสืบชะตา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 11 ปี คล้ายวันสถาปนานามพระราชทาน ซึ่งมีความหมาย อันป็นสิริมงคลยิ่งว่า”สถานศึกษาอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” นับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ณ ศาลาราชมงคล

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้ว มทร.ล้านนา ได้ประกอบพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยอธิการบดี มทร. ล้านนา กล่าวคำสำนึกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พอสรุปว่า นับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เข้าสู่ทศวรรษที่2 ที่ มทร.ล้านนาได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามและได้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

ตลอดเวลา 1ทศวรรษและ 1 ปีที่ผ่านมา มทร.ล้านนาทั้ง 6 พื้นที่ได้ดำเนินนโยบาย ที่มุ่งยึดหลักแนวพระราชดำริ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานไว้ มาเป็นหลักยึดในการพัฒนา และจัดการมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งการบริหารงาน วางแผนพัฒนา จัดการศึกษา นอกจากนี้ยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานโอกาสแก่มหาวิทยาลัยได้ถวายรับใช้ ในโครงการพระราชดำริ อันทรงคุณค่าหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง อันเป็นที่รักยิ่งของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน

จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ และบุคคลภายนอก ที่สร้างชื่อเสียงและอุทิศตน ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลระดับเพชรราชมงคลดังนี้ ประเภทผู้บริหารมี 3 ระดับ ผู้บริหารระดับสูงคือ ดร.ทินกร ทาตระกูล มทร.ล้านนาพิษณุโลก,ผู้บริหารระดับกลาง คือ ผศ.วันชาติ สุวัตถี มทร.ล้านนาลำปาง

ผู้บริหารระดับต้น  คือนางวรางคณา กรุยรุ่งโรจน์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก  ประเภทอาจารย์มี 7 ด้านคือ ด้านวิชาการ(ผู้สอนทฤษฎี) คือ ผศ.สุมิตรา สุปินราช มทร.ล้านนาลำปาง, ด้านบริการวิชาการ คือ นายอมรชัย ล้อทองคำ มทร.ล้านนาน่าน,ด้านงานวิจัยคือ นส.ชณิชา จินาการ มทร.ล้านนา ลำปาง,ด้านกีฬาคือนายคชรัตน์ ทองฟัก มทร.ล้านนาพิษณุโลก,ด้านกิจกรรมคือ นส.คนึงสุข สารอินจักร มทร.ล้านนา ลำปาง,ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคือ นางนิตยา เอกบาง มทร.ล้านนา ลำปาง

ประเภทสายสนับสนุน มี 2 ด้านคือ ปฏิบัติงานคือนายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข มทร.ล้านนาเชียงใหม่,ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคือ นายณัฐวัฒน์ ด้วงฉุน มทร.ล้านนา พิษณุโลก,ประเภทศิษย์เก่ามี 2 ด้านคือ ผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย คือนายชยกร นิรันดร์ มทร.ล้านนา ลำปาง,ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง คือนายวิฑูรย์ สายเพ็ญ มทร.ล้านนา ตาก,ประเภทนักกีฬา มี 4ด้านคือ ทักษะผู้นำ คือนายบัญชา อังศุนา มทร.ล้านนา ตาก,ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมคือ นส.เจนจรี ไชยวงศา มทร.ล้านนา ลำปาง,ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมคือ นส.วีรยา สมมุ้ง มทร. ล้านนา ลำปาง, ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คือนายบุญสยาม ขัดบุญเรือง มทร.ล้านนาลำปาง

ระดับราชมงคลสรรเสริญ(เข็มเงิน) ประเภทผู้บริหาร ระดับกลางคือ ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน มทร.ล้านนาพิษณุโลก ระดับต้น คือนายรุ่ง หมูล้อม มทร.ล้านนาตาก,ประเภทอาจารย์ ผู้สอนทฤษฎีคือ ผศ.ญาณี ด่านดำรงรักษ์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก,ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี มทร.ล้านนาเชียงราย,ด้านวิชาการ(ผู้สอนปฏิบัติ) นส.จำเนียน เป็กเครือ มทร.ล้านนาพิษณุโลก,บริการวิชาการ ผศ.นวลศรี จารุทรรศน์มทร.ล้านนาลำปาง,งานวิจัย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ มทร.ล้านนาเชียงราย

ประเภทสายสนับสนุน  ด้านปฏิบัติงาน นางสุปราณี แสนคำ มทร.ล้านนาเชียงราย, ประเภทศิษย์เก่า ผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นส.พรฤดี พุทธิศรี มทร.ล้านนาเชียงใหม่,ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงคือนายเผด็จ ประดิษฐเพชร มทร.ล้านนา ลำปาง,ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ มทร.ล้านนาลำปาง,นายอนุพงศ์ ฐานิศติกุล มทร.ล้านนา น่าน,ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายอุเทน จันทร์ขวาง มทร.ล้านนาพิษณุโลก และด้านจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรม นายกิติศักดิ์ นิลถา มทร.ล้านนาน่าน.