หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนามองอนาคต 3ปีนักเรียนลดลง มีผลกระทบสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ-เอกชน

Author by 3/06/14No Comments »

2

            ผศ.ประพันธ์ เชื้อไทย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ มทร.ล้านนา เผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันของ ..หลายแห่งใน .เชียงใหม่ และใกล้เคียง มีจำนวน นร.ไม่มาเรียนตามเป้าหมาย จำเป็นต้องหยุดกิจการลง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นผลพวงจากจำนวนประชากรวัยเรียนลดลง ซึ่งสถิติเดิมเด็กมีอัตราเพิ่มขึ้น 3-5 หมื่นคน แต่ภายใน 2-3 ปีนี้ หลังเด็กลดลงเหลือปีละ1 หมื่นกว่าคน ดังนั้น นร.กลุ่มนี้เป็นตัวป้อนสถาบันอุดมศึกษา คาดว่าอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีผลกระทบ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน

         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยต่อว่า มุมมองสถาบันอุดมศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรมนั้น ปีการศึกษา 2557 มี นร.สมัครเรียน วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจได้รับความนิยมมาก มีอัตราส่วนผู้มาสมัคร และการรับค่อนข้างสูง 15:1 และ บริหารธุรกิจ 10:1,ส่วนด้านเกษตรและศิลปกรรมลดลง โดยเฉพาะวิชาเกษตรมี นร.ให้ความสนใจมาเรียนน้อย อาจคิดว่าจบไปแล้วหางานทำยาก ซึ่ง มทร. ล้านนาไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อเน้นการตอบสนอง ต่อความต้องการผู้ประกอบการ และออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้

นอกจากนี้มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และ ITหรือระบบสารสนเทศ เพื่อให้แข่งขันกับคนอื่นได้ ส่วนตัวป้อนนั้นจะไปร่วมพัฒนาหลักสูตร กับตัวป้อนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อให้ตัวป้อนมีคุณภาพและมุ่งเรียนสายอาชีพมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเน้นการศึกษาที่ไม่จำกัดตัวป้อน เฉพาะเด็กวัยเรียน อาทิ การยกระดับฝีมือช่างในโรงงานอุตสาหกรรม จากเทคนิคเชี่ยนให้มาเป็นวิศวกรมืออาชีพ เพิ่มวิชาการ ทักษะการออกแบบ รวมถึงผู้นำชุมชนที่จะไปพัฒนาเรื่องบัญชี,บริหารจัดการ ตลอดจนการจัดทำแผนชุมชน

จากสถิติเดิมตั้งแต่ปี 2555-2557 รอบรับสมัครตรงมีนักเรียนมาสมัคร 11,818 คน,13,708 คน และ13,033 คนในปี 2557 มีนักเรียนสมัครลดลงเล็กน้อย เนื่องจากนักเรียนบางส่วน สอบรอบโควตมีนักเรียนมาสมัครสอบมากกว่า 6,000 คน,รวมจำนวน 20,000 คน ดังนั้นมองเห็นว่าระยะเวลา 1-2 ปีนี้ อาจจะยังไม่มีผลกระทบมากเท่าใด แต่อนาคต 3-5 ปี มีผลกระทบแน่นอนหากไม่มีการวางแผน และเตรียมการรับมือให้ดี

ดังนั้น มทร.ล้านนาจึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน ออกเป็นมติที่ 1 บัณฑิตที่จบ มทร.ล้านนา ต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ”ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จากสถิติการมีงานทำ บัณฑิตปี 2555 พบว่าอัตราภาวการณ์มีงานทำ 94.68 % และจัดทำหลักสูตรปูพื้นฐานศึกษาต่ออุดมศึกษาคือ ความร่วมมือกับบริษัทสยามมิชลินจำกัด รูปแบบโรงเรียนโรงงาน และทวิภาคี

มติที่ 2 พัฒนาความรู้กลุ่มวัยทำงาน ร่วมกับ สกอ.เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอน เน้นพัฒนาศักยภาพคนวัยทำงาน ซึ่ง มทร.ล้านนานำร่อง การพัฒนาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน มทร.ล้านนา (UBI) คือกองทุนตั้งตัวได้,และ มติที่ 3เพิ่มหลักสูตรรองรับ AEC อาทิ หลักสูตรระบบโทรคมนาคม, หลักสูตรพลังงาน เน้นบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(Center of Excellence และเป็นบัณฑิตปฏิบัติมีจิตสาธารณะให้มากที่สุด.