หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาอบรมปฏิบัติการ พี.อาร์.อาสา

Author by 23/03/16No Comments »

5         กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พี.อาร์.(P.R.) อาสารุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ และยังเป็นการเพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้ามาเป็นประชาสัมพันธ์จิตอาสาได้ ผ่านการฝึกประสบการณ์มาช่วยเหลืองานของ มทร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็วๆนี้   ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พี.อาร์.อาสารุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์อาสา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเรียนรู้ ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยเชิญ นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ ผู้ดำเนินรายการ MCOT.net สถานีวิทยุ FM 100.5 สำนักข่าวไทย อสมท. นักเขียน และนักสื่อสารมวลชน ผอ.หลักสูตร Social Media for PR.ที่มาบรรยายพิเศษหัวข้อ “PR.โชว์เชี่ยว” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง ผ่านสื่อสังคมออน ไลน์ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการรายงานข่าว ที่ทันต่อเหตุการณ์ ในช่องทางที่เหมาะสม โดยมีตัวแทนจาก ประชาสัมพันธ์ 6 พื้นที่ นักศึกษา นักประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจำนวนมาก.