หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.ล้านนาเจ้าภาพแข่งทักษะวิชาการบริหารธุรกิจ 9 สถาบันทั่วประเทศ

Author by 6/02/16No Comments »

1                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 4 จากทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจจาก มทร.9 แห่งทั่วประเทศ โดยมี ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน

ผศ.ชนิตา ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้วิชาการ เทคโนโลยี และวิชาชีพ ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรม จึงได้จัดแข่งขันวิชาการขึ้นประกอบด้วย ประกวดเขียนแผนธุรกิจ,ประกวดผลงานด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ,ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(The Best Practice) ของอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอีกด้วย

นอกจากนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือ และกระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน ในรูปแบบการนำเสนอภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนิทรรศการ นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา กล่าวว่า การจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติ นับว่าเหมาะสมแก่ยุคปัจจุบัน เพราะเป็นโอกาสที่นักศึกษาและคณาจารย์ ได้สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ และขยายไปสู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรจะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรม วินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง ในหลักการประชาธิปไตย ความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ ทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตามแนวคิดของการจัดงานที่ว่า “สร้างฐานความรู้ สู่การพัฒนา      ชุมชนอย่างยั่งยืน”   ด้าน รศ.ดร.นำยุทธสงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และประชุมวิชาการระดับชาติ นับว่าเป็นงานที่ใหญ่และสำคัญอย่างมาก เพราะได้สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ที่จะพัฒนาการศึกษาไปสู่แนวทางของการสร้างปัญญาปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่ระดับสากล และมีความมั่นใจว่า จะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสังคม ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจ มทร. 9 แห่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 5 ก.พ.2559.

จันทร์จิรา/พรนภา/วรดา

นศ.ฝึกประสบการณ์

 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม /รายงาน…