หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มทร.-เทศบาลสันป่ายางหลวง พัฒนาเทคโนฯให้ความรู้ประชาชน

Author by 30/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2559 นายนริศ กำแพงแก้ว,นส.ฉัตรวณัฐ มโนพฤกษ์ จากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชน ตามโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชนในท้องถิ่น(SBMLD)รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาล       สันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน

ทั้งนี้เพื่อเป็นบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ล้านนาและเทศบาลสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน ได้นำความรู้ไปพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และให้มีความถูกต้องแม่นยำ พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชน มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และมีมาตรการบทลงโทษของ พรบ.คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอล และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ในการเรียน ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำได้อย่างมีคุณภาพ.