หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มมร.วิทยาเขตล้านนาจัดงานวิชาการนำเสนอผลงานโดดเด่น

Author by 19/02/16No Comments »

2    เมื่อวันที่ 13-14 ก.พ.2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ได้จัดงานวันวิชาการ และ งานทำบุญคล้ายวันสถาปนา มมร.วิทยาเขตล้านนา ครบรอบ 25 ปี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับพิธีเปิดงานวันที่ 13 ก.พ.2559 เวลา 09.00 น.มีพระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธาน และพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี มีพระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร.(ส่วนกลาง) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ และนายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมือง เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ พระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย,ดร.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เจริญพรว่า การจัดงานวันวิชาการและนิทรรศการครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานทางการศึกษาที่โดดเด่นซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำนวน 100 ผลงาน การมอบรางวัลให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม

ตลอดจนการสัมมนาทัศน์เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21″ และเรื่อง ศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่ในประเทศเนปาล โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์(ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย)โดยคณะศึกษาศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ดำเนินงานซึ่งการจัดงานวันวิชาการ มีจนถึงวันที่ 14 ก.พ.2559 สำหรับวันที่ 15 ก.พ.2559 ช่วงเช้า  ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มมร.ได้จัดพิธีทำบุญ คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี โดยนิมนต์พระมหาเถรานุเถระเข้าร่วมพิธีอาทิ พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร.,พระราชพิศาลมุนี อดีตรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา,พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ -ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ).และพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-7 (ธ)และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สำหรับช่วงบ่าย มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากส่วนกลาง ตามมติของคณะ กรรมการจัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาครั้งที่ 2 ตามอัตราส่วนของพระนักศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 260 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพระราชบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานมอบทุน หลังเสร็จสิ้นการมอบทุน ได้ถ่ายภาพร่วมกับพระนักศึกษาทั้งบรรพชิต    และคฤหัสถ์ด้วย.