หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.รับสมัครนศ.ครุศาสตร์ทุกสาขารับทุน ดร.สุธาสินี

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180     รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่าดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัทฟิล์มมาสเตอร์จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆละ20,000 บาท แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งมอบให้ภาคการศึกษาละ 10,000 บาทต่อคน ปีละ2 ภาคการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และมีความตั้งใจเป็นครู ในพื้นที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจจะสมัคร เข้ารับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดดังนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ สายการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50, เป็นผู้มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง, เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา หรือทางกฎหมาย, ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ (ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา),เป็นผู้มีความประพฤติดี  ทั้งต่อครอบครัว สังคม และมหาวิทยาลัยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่า ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 6 ข้อหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มอบทุนขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการมอบทุนทันที

โดยให้ใช้แบบฟอร์มขอรับทุนของ กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://www.offstu.cmru.ac.th/ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พ.ค.59 ณ งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 10 มิ.ย.59 สัมภาษณ์วันที่ 14 มิ.ย.59 ประกาศผลสอบวันที่ 22 มิ.ย.59  หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ว่าที่ ร.ต.หญิงธันยนันท์ ยาประเสริฐ โทร.053-885696 หรือนส.วรินญา ม่วงดิบ หน.งานบริการนักศึกษาโทร.053-885441.