หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.ลงนามต่อยอดงานวิจัยแข่งเวทีโลก

Author by 7/08/15No Comments »

5        รศ..สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมเป็นตัวแทน พิธีลงนามความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งทั่วประเทศว่าด้วย การร่วมมือกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมกับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ โดยรับเชิญจากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ห้องบุรฉัตไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่งที่เข้าร่วมในพิธีลงนาม ประกอบด้วย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์,และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำลังเร่งขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่เน้นการผลิตสินค้า

เป็นแนวทางให้บริการแบบเก่า ไปสู่ประเทศที่พัฒนาสินค้า และบริการแบบใหม่ ผ่านการสร้างนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยยกระดับให้ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกให้สูงขึ้น.