หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มร.ชม.-อ.แม่ริมลงนามร่วมมือทางวิชาการ

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180         รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สถาบัน ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ   และพัฒนาท้องถิ่นกับอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อ.แม่ริม ร่วมลงนามความร่วมมือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมใหญ่ที่ว่าการอ.แม่ริม เชียงใหม่

ทั้งนี้ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่มติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร บริการวิชาการ และวิชาชีพของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมอบหมายให้สถาบันวิจัย และพัฒนาประสานและดำเนินการ เกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิขาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับอำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ กับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพัฒนาท้องถิ่นด้วยการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แห่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ที่จะร่วมมือกันดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ อ.แม่ริม,บริการวิชาการ, วิจัย,พัฒนาความต้องการของท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ อ.แม่ริม

ตลอดจนสนับสนุนวิทยากร และงบประมาณ เพื่อบริการวิชาการ งานวิจัยซึ่งกันและกันตามความเหมาะสม อยู่ในกรอบของกฎหมายกำหนด ประกอบด้วยการวิจัย และพัฒนาความต้องการของท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและพัฒนาความต้องการของท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิจัย พัฒนาความต้องการของท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม ท่องเที่ยว บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และเตรียมพร้อมในการรองรับประชาคม       อาเซียน โดยความร่วมมือตามข้อตกลงให้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป.