หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มล.ปนัดดา ดิศกุล รับพระราชทานปริญา ม.แม่โจ้

Author by 13/02/16No Comments »

     ปนัดดา ดิสกุล           พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 38 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 14 คน ระดับดุษฎีกิตติมศักดิ์ 6ราย ..ปนัดดา ดิศกุล ได้รับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขณะที่อธิบดีกรมพลังงานทดแทน รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ อดีตอาจารย์ มช.-ประวิทย์ บุญมี ได้รับด้วย ส่วนทองย้อย บัวศรีศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 25 ได้ดุษฎีกิตติมศักดิ์ แต่ถึงแก่กรรมก่อน

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (ครั้งที่ 38)  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559  ในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3,762 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) 137 ราย และระดับบัณฑิต(ป.ตรี) 3,624 ราย

ในการนี้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  6 ราย คือผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 6 ประกอบด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี (อดีต ผวจ.เชียงใหม่) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เคยได้รับรางวัล “คนดีศรีสยาม” 2549 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” 2552-53 รางวัลโล่เชิดชูเกียรติจาก ปปช. 2555 เป็นต้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ทั้งยังประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมอย่างเข้มข้นด้วย

อีก 5 รายได้แก่ นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้รับ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเสนอและผลักดันนโยบายและแผนการบริหารจัดการ และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์การใช้พลังงานลมการจัดการก๊าซเรือนกระจก รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจในฐานะนักวิชาการด้านการเงินธุรกิจ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เขียนตำราด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

นายประวิทย์ บุญมี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 47 ผอ.ฝ่ายเกษตรสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผอ.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวนมีผลงานในหน้าที่เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งยังเป็นนักออกแบบจัดแต่งดอกไม้ เคยมีผลงานจัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในเขตราชวัตรชั้นนอกและชั้นใน งานพระเมรุมาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร “งานคิดถึงสมเด็จย่า”ด้วย

นายโรบิน พี.แมคอินทอช จูเนียร์  รองผู้จัดการอาวุโสด้านวิจัย พ่อ-แม่ พันธุ์กุ้งทะเล ด้านวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร (สัตว์น้ำ) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและรายสุดท้าย นายทองย้อย  บัวศรี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 25 อดีต ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ตาก ที่ปรึกษาอธิการบดีแม่โจ้ และกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีผลงานในการริเริ่มการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  และร่วมกับกองทัพบกในฐานะ ผอ.โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคง กองทัพภาคที่ ๓ ได้รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ  การปรับปรุงบำรุงดิน  การจัดการที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาวิจัยและพัฒนาชนิดพันธุ์  สายพันธุ์  ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน  เป็นต้น  แต่น่าเสียดายที่นายทองย้อยได้ถึงแก่กรรมลงก่อนเมื่อต้นเดือน ก.พ.นี้เอง

ส่วนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย ประกอบด้วยนายขุนศรี ทองย้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชไร่ นายสุนทร หอมขจร อดีต รองผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่ อดีต ส.อบจ.แพร่ได้รับรัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์นอกจากนี้มีผู้จะเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 อีก 6 ราย ประกอบด้วยนายสิทธิ จุลกทัพพะ แม่โจ้รุ่น 20 อดีตข้าราชการกรมประมง นายวุฒิ ชพานนท์ แม่โจ้รุ่น 22 อดีตหัวหน้าสวนสัตว์นครราชสีมี องค์การสวนสัตว์

นายเขมชาติ สุวรรณวัฒนา แม่โจ้รุ่น 33 ข้าราชการบำนาญผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางพารา เจ้าของกิจการร้านอาหาร “สวนชื่นสุข” ที่มีชื่อเสียงใน จ.สงขลา นายโสภณ สุรโยธี แม่โจ้รุ่น 35 ผอ.โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จ.นครราชสีมา ดร.ดำรงค์ ปินทะนา แม่โจ้รุ่น 47 ผอ.โครงการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมสะเมิง และนายเฉลิม บุญประเชิญ แม่โจ้รุ่น 48 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จก.

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  ในวันที่ 18-19 ก.พ.  2559  ณ  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตในวันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา  18.00 น.  ณ ห้องประชุม  101อาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.