หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำประชามติชี้ชะตาออกนอกระบบ 26 ส.ค.58

Author by 26/08/15No Comments »

mju_logo          ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยว่า มหาวิทยาลัยจัดทำประชามติ กรณีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 .   ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจัดให้มีการจัดตั้งกล่องรับบัตร ลงประชามติ 4 จุด คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และงานประสานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรุงเทพ โดยให้มีการจัดทำประชามติและนับคะแนนบัตร พร้อมกันหลังจากปิดหีบลงคะแนนทั้ง 4 แห่ง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญผู้มีความรู้ และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐร่วมเสวนาคือ รศ.สุรพล ศรีบุญทรง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อดีตเลขาธิการ       ปอมท.,นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั๋น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อดีตประธาน ปอมท.และอดีตประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียบใหม่ และ ผศ.อดิศร คันธรส เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญบุคลากรแม่โจ้ทุกคน ร่วมกันชี้ชะตาทำประชามติ และไขข้อข้องใจเรื่อง มหา วิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยพร้อมเพรียงกัน.