หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดงาน KM FAIR 2016 มีดีมาโชว์

2ผศ.ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการ บดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน KM FAIR 2016 มีดีมาโชว์  หรือ The Expo Share  เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา09.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน การเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อันจะนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มงาน ในการจัดความรู้ สร้างความรู้ใหม่ ทั้งในด้านงานวิจัย  การเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา บริหารจัดการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีความหลากหลายในผลงาน ที่นำมาเสนอให้ผู้สนใจได้ทราบอาทิ นิทรรศการ ประกวดผลงานเด่น ด้านจัดการความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ระดับหน่วยงาน,กลุ่มงาน และระดับบุคคล รวมถึงการมอบรางวัล หน่วยงานที่มีผลงานในการจัดการความรู้ต่างๆ ด้วย

ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management หรือที่เรียกย่อว่า KM ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน อย่างน้อย 3 ประการได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน,การพัฒนาคน,การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

โดยการจัดการให้มีการค้นพบความรู้  ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน และหาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย  อีกทั้งให้มีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม นำไปใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และกาลเทศะ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมขึ้นจากการนำความรู้ ที่ไม่เหมือนกันมาพบกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีแนวคิดในการจัดงาน KM Fair 2016 “มีดีมาโชว์THE EXPO SHARE” เพื่อให้มีการบรรลุผลงานตามเป้าหมายต่อไป.