หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 259 ทุน

Author by 22/12/16No Comments »

2มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 259 ทุน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจน ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้รับทุน จำนวน 259 ครอบครัว โดยก่อนทำพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้เข้ารับทุน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันสงบนิ่ง 89 วินาที

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ในฐานะศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มให้กับนักเรียนออทิสติกและพิการในจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,010,000 บาท โดยในปี 2559 มีผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทุน 259 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000  บาท การดำเนินการตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 ได้ติดตามผลการนำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายช่วยเหลือและดูแลเด็กพิการ ทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก และนักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง    นับได้ว่าพระเมตตาที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ส่งมอบทุนให้เด็กพิการ มีฐานะยากจน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษรู้สึกซาบซึ้ง มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก

เนื่องจากนักเรียนพิการยากจนที่ได้รับทุนในปีนี้มีภูมิลำเนา อยู่ห่างไกล เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      จึงได้มอบหมายให้ผู้แทนครอบครัวเด็กพิการจำนวน 50 ครอบครัวเข้ารับทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    ส่วนที่เหลือได้ดำเนินการ โอนเงินทุนการศึกษา   ให้ทุกครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว