หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มอบรางวัลผู้ชนะประกวดโลโก้หอสมุด มร.ชม.

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “CMRU Book Fair 2016″ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ วิจัย การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ชุมชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2559 เวลา09.00 น.ณ บริเวณอาคารสำนักหอสมุด ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “CMRU Book Fair 2016″ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เลือกหาหนังสือที่สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้า เสริมด้านการอ่าน ตลอดจนเป็นการพัฒนาสำนักหอสมุด ให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ได้มากขึ้นโดยมี ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

รูปแบบการจัดงานมีการแสดงนาฏลีลาภายใต้ชื่อชุดว่า”การอ่านทะลุศตวรรษ” โดยนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด,การแสดงฟ้อนเจิง สาวไหม และฟ้อนนกยูง ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงการจัดบูธนิทรรศ การ แสดงสินค้า และจำหน่ายหนังสือทุกประเภท จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานกว่า 38 สำนักพิมพ์

ในโอกาสนี้ ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดตราสัญลักษณ์ ของสำนักหอสมุดให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด ผลการตัดสินของคณะกรรมการมีดังนี้ ชนะเลิศได้แก่ นายพรีวุฒิ บุญทะสินธ์  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม,รองอันดับ 1 นส.ฐิตาพร  ร่วมความคิด นักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์,รองอันดับ 2 นายกิติพงศ์ สุธรรมานุรักษ์ นักศึกษามนุษยและสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่  สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2556 เป็นวันสุดท้าย โดยมีการแสดงาบนเวทีและหนังสือทุกประเภท จำหน่ายให้ผู้สนใจในราคาย่อมเยา.

มัลลิกา/รัชดา/สายชล

นศ.ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม./รายงาน