หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มุ่งเน้นให้โรงเรียนในโครงการฯได้พัฒนาตนเองเพื่อความยั่งยืนต่อไป

การประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ และ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ นางสาวนพวรรณ คำยวง ผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  ผู้แทนประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมลงนาม

โดยเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ปี 2563 (โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

สำหรับโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ปี 2563 (โรงเรียนพัฒนาตนเอง) นั้นมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Transformation) โดยมีทีมโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้าใจให้แก่โรงเรียนในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ผ่านองค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วย ผู้นำ เป้าหมาย ชุมชน บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี หลักสูตรและการประเมิน รูปแบบและการปฏิบัติการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนทั้งในด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน รวมถึง การเรียนรู้ของผู้เรียน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น ได้นำองค์ความรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมของมูลนิธิฯ คือการจัดกิจกรรม Makerspace (พื้นที่นักสร้างสรรค์) เรียนรู้ผ่านกระบวนการ  STEAM Design Process ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ เรียนรู้จากการตั้งคำถาม สร้างจินตนาการ วางแผน ลงมือทำ และ สะท้อนคิด ซึ่งเป็นจัดการการเรียนการสอนที่เน้นสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน และ หวังผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองทั้งระบบ มีการต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน และในที่สุดโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาจนนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต