หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.นอร์ท-ชม.เจ้าภาพมอบรางวัลคนดีศรีแผ่นดินปี 2558

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180              ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์  อธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2558วันที่ 23 ม.ค.2559 เวลา09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ประสานงาน โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ซึ่งโครงการได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 11 ปี

ในปี 2558 ได้เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์นักบวช ครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กร ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้ มีลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความอบอุ่น เอื้ออาทร สมานฉันท์ น่าอยู่และเข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พัฒนาเด็กและเยาวชนของประชาชน  องค์กรภาครัฐ-เอกชน ปกครองท้องถิ่น ให้มีบทบาทพัฒนามากยิ่งขึ้นในรูปภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครื่องมือความเป็นคนดีในสังคม จะเป็นกลไกช่วยพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน พระสงฆ์ ครู อาจารย์ ผู้ปกครองให้เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่น ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ สำหรับการจัดกิจกรรมภายในมีการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ คนดีศรีเชียงใหม่ และคนดีศรีแผ่นดิน ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม      ล้านนา การมอบรางวัลบอร์ดนิทรรศการ โครงการคนดีเชียงใหม่ 3 รางวัล, มอบรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน 3 รางวัล,มอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน 50 คน,มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์จนเกษียณอายุราชการ โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น จำนวน 3 คน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  47 คน.