หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.นเรศวรคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

Author by 29/03/16No Comments »

thainews180         ผศ.ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์    สิทธิโชคชัยวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก แจ้งว่า มหา วิทยาลัยจะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น   ภายใต้โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสงคม โดยกำหนดจะมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 วันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย วันที่ 18 ส.ค.59 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร

จึงขอเชิญศิษย์เก่าส่งรายชื่อ พร้อมกรอกประวัติ และคุณสมบัติที่ดีเด่น ที่เหมาะสมจะได้รับโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัย โดยศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.นเรศวร ประจำปี 559 ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน2559

ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่า ผู้มีผลงานโดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยวิชาการการศึกษา ม. นเรศวร จึงขอเชิญศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและบุคคลทั่วไป   ส่งรายชื่อศิษย์เก่าเข้าร่วมกำหนดให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น โดยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.055-968660ต่อ 2 หรือที่เว็บไซต์ www. nualumni.mu.ac.th