หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.พายัพเปิดสอนนิติศาสตร์บัณฑิตภาคพิเศษ

Author by 16/06/14No Comments »

thainews180           ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์เผยว่า ปัจจุบันความรู้ด้านกฎหมาย มีความจำเป็นสำหรับทุกคนในสังคม เนื่องจากสังคมมีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรย่อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นทุกสังคมจึงมักเกิดความขัดแย้งอยู่เสมอ จากความขัดแย้งในสังคมดังกล่าว ต้องอาศัยตัวบทกฎหมายที่เป็นกฏเกณฑ์ ในการบังคับใช้ร่วมกันของคนในสังคม ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเข้ามาช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้งให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

               คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ได้เล็งเห็นความสำคัญจุดนี้ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว ต้องการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาตรีใบที่สอบ รวมถึงเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้มีความ   เหมาะสม

สำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้ และคุณวุฒิเพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำไปใช้ปรับคุณวุฒิการศึกษา ใช้ศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับที่สูงขึ้น หรือใช้ประกอบอาชีพกฎหมายได้เป็นอย่างดี

สำหรับตารางเรียนนั้น ได้จัดในช่วงนอกเวลาราชการ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ทำงานแล้วสามารถมาเรียนได้ โดยกำหนดเรียนช่วงเย็นวันศุกร์เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา08.00-17.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ อาคารผู้วินิจฉัย ม.พายัพเขตแม่คาว การเรียนเป็นแบบ Block Courseเรียนจบ 1 วิชาแล้วสอบเก็บหน่วยกิตเป็นรายวิชา รวมหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องเรียน 137 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลที่ศูนย์รับสมัคร  ม.พายัพ โทร.053-851478 ต่อ5106 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิ.ย.2557 เปิดเรียนวันที่ 8 ส.ค.2557.