หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ร่วม ลงนามการขับขี่ปลอดภัย

Author by 6/04/16No Comments »

     2            ผศ.สุกัญญา  คำนวณสกุณี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3  และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนบน ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี พลโทสมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3,นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง ผู้แทนจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6,ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5,อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมูลนิธิ เมาไม่ขับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการขับขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน  ของบุคลากร ทหาร ตำรวจ จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่3 ตลอดจนอาจารย์  เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และลดปัญหาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย.