หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏเชียงใหม่อบรม-ประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180                ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ฯมร.ชม. จัดกิจกรรมการอบรมและการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ  รอบคัดเลือกภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดสุนทรพจน์ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการถ่ายทอดข้อมูล และพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

นอกจากนี้เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถ ในการกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานมชาติ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.2559

โดยกำหนดการประกวดดังนี้ วันที่ 2 ก.พ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องลายสื่อไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมารายงานตัวก่อนเริ่มเวลาอย่างน้อย 20 นาที เพื่อจัดลำดับการประกวด โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือก และชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกให้เตรียมตัวมา 7 นาที,เพื่อคัดเลือกประกวดในรอบชิงชนะเลิศให้เวลา 7 นาที โดยมีหัวข้อคือ “เยาวชนไทยรวมใจพัฒนาสู่อาเซียน”

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หัวข้อ “เรียนรู้ภาษาไทย ให้เข้าใจคนไทย” ผู้ผ่านการประกวดการพูดสุนทรพจน์ รอบนี้มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศ สำหรับรอบชิงชนะเลิศ นั้นคณะกรรมการกำหนดหัวข้อ พูดแบบฉับพลัน โดยมีการจับฉลาก จัดลำดับการพูดก่อนหลัง ให้เวลาพูด 10 นาที มีเวลากล่าวสุนทรพจน์ 3 นาที โดยใช้หลักเกณฑ์คือ เนื้อหาสาระ 30 คะแนน,ออกเสียง 20 คะแนน,การใช้ภาษาไทย 10 คะแนน,เวลาที่ใช้พูด 10 คะแนน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน ส่วนผู้ที่ชนะประกวดประเภทนักศึกษาไทย ชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ส่วนรางวัลผู้ชนะประเภทนักศึกษานานาชาติ ชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรทุกประเภท

การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทยนานาชาติ สำหรับนักศึกษาไทย วันที่25 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ,การประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 26 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ให้นักศึกษาทุกคน ส่งบทสุนทรพจน์ จำนวน 2 ชุด ณ จุดลงทะเบียนโดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ใช้ขนาดตัวอักษร 16-18 พอยท์.