หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับ สมัครนักศึกษาภาคปกติ

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180          ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

สำหรับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี,หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนหรือเทียบเท่า,หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนหรือเทียบเท่า

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอนหรือเทียบเท่า,หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี,หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี,หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4 ปี

ผู้สนใจที่จะสมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 ได้ทางเว็บไซต์ที่ www.entrane.cmru. ac.th หรือที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885965-70 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลาทำการ.