หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏ ชม.จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Author by 16/11/14No Comments »

thainews180            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประชาคมอาเซียน และร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน พร้อมเสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา กับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานสหประชาชาติ,ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลยุทธศาสตร์ สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบงานวิจัย เชิงปริมาณและสถิติทางเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาพิเศษคณะบรรณาธิการวารสาร พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

สำหรับพิธีเปิดโครงการ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research. Cmru.ac.th/โทร.053-885950.