หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุทธศาสตร์ มช. เขียว – สะอาด – ยั่งยืน

Author by 14/12/15No Comments »

4                คณะผู้บริหาร มช.แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2558 พร้อมนำเสนอยุทธศาสตร์ก้าวต่อไปของ มหาวิทยาลัยแห่งความเขียว สะอาด และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะบริหารทุกภาคส่วน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำปี 2558 เพื่อเน้นย้ำในยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา รวมทั้งแนวนโยบายต่างๆ ที่เป็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งในด้านวิชาการและการบริการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากแผนการจัดการด้านนิเวศน์และการคมนาคม โดยนโยบายการใช้พื้นที่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ และผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา จึงได้จำแนกการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตลอด 51 ปีที่ผ่านมา   มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ   พร้อมกับการพัฒนาด้านกายภาพและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม แต่สิ่งที่มาพร้อมกับความยาวนานของเวลา คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษา บุคลากร และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการ การบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ องค์ประกอบด้านกายภาพ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจราจร

นับจากปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะด้านกายภาพนั้น ได้มีการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการทำผังแม่บท เพื่อเป็นตัวกำกับว่าต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหา วิทยาลัยอย่างยั่งยืน เขียว และสะอาด  โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การปรับปรุงสวนปาล์มให้ร่มรื่น การพัฒนาอ่างเก็บน้ำบริเวณตาดชมพูให้เป็นแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมจากอ่างแก้ว จัดโครงการ CMU Park โดยสร้างอาคารจอดรถยนต์ เป็นอาคารออกแบบเพื่อความยั่งยืน   แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงบริการรถสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาในการใช้จักรยาน รถไฟฟ้า และการเดิน การจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกชุมชนของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ

โดยสรุปแล้ว มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ที่ปราศจากมลพิษ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวหนาแน่น มีทางเท้าที่ร่มรื่น น่าเดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวอย่างและสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันและต่อสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาระบบกายภาพ มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เขียว สะอาด และยั่งยืน  เน้นปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม รองรับการใช้สอยประโยชน์ของพื้นที่ เพื่อให้ร่มแดนช้างเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผศ.ดร.ดร.ณัฐ วรยศ ปฏิบัติ การแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      ได้พยายามพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านวิชาการพร้อมกับการพัฒนาด้านกายภาพและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม แต่สิ่งที่มาพร้อมกับความยาวนานของเวลา คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งปลูกสร้างอีกทั้งปัจจุบันมหา วิทยาลัยเชียงใหม่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษา บุคลากร และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด ปัญหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับจราจร เส้นทางการสัญจร และบริเวณจุดจอดรถ  เพื่อรอง รับพาหนะของผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เขียว และสะอาด  โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง ระบบนิเวศน์ ภูมิทัศน์ ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางจราจรของมหาวิทยาลัย พัฒนาถนนวงแหวนภายในมหาวิทยาลัย ปรับถนนเส้นทางหลัก พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการใช้จักรยาน รถไฟฟ้า และถนนคนเดิน โดยได้นำรถไฟฟ้ามาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้นำรถพลังงาน CBG ผลิตจากของเหลือทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ เช่น มูลสุกร มูลวัว มารับส่งนักศึกษาและบุคลากร ได้เริ่มให้บริการแล้ว

พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ปรับปรุงระบบกายภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการจอดรถรูปแบบใหม่ โดยมีแผนสร้างอาคารที่จอดรถ จะเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นำหลักเกี่ยวกับอาคารเขียวมาใช้ในการออกแบบ ปรับผนัง ต้นไม้ การระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติ โดยอาคารที่จอดรถแห่งแรกจะสร้างขึ้นบริเวณด้านทิศใต้ ประตูคณะ วิจิตรศิลป์ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างแก้ว และที่สำคัญคือได้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ จะเชื่อมต่อกับอ่างแก้ว เพื่อรองรับการใช้น้ำของบุคลากรในอนาคต รวมไปถึงการปรับปรุง “สวนปาล์ม” บริเวณด้านข้างคณะ วิทยาศาสตร์ เป็นปอดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาระบบกายภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวหนาแน่นและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ด้วย.