หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุพราชวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน

Author by 24/06/15No Comments »

1       เมื่อวันที่ 21 มิ..2558 เวลา 09.00 . ห้องประชุมอาคารนวรัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ โรงเรียนฯได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ และความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา(สพม.)เขต 34 เป็นประธานและนายบุญเสริญ สุริยา ผอ... ยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ นายบุญเสริญ เผยว่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี,เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากการไปศึกษาดูงาน ฟังบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 672คน จาก 23 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,ร.ร.กาวิละวิทยาลัย,ร.ร.สันกำแพง,ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม,ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์,ร.ร.จักรคำคณาทรลำพูน,ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์,ร.ร.แม่จันวิทยาคม,ร.ร.จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย,ร.ร.สามัคคีวิทยาคม,ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์,ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ร.ร.ลำปางกัลยาณี,ร.ร.แจ้ห่มวิทยา,ร.ร.เชียงคำวิทยาคม, ร.ร.พะเยาพิทยาคม,ร.ร.นารีรัตน์แพร่,ร.ร.พิริยาลัยแพร่,ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน,ร.ร.สตรีศรีน่าน,ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ร.ร.ห้องสอนศึกษาใช้เวลาการประชุม/ปฐมนิเทศและฟังคำบรรยาย 2 วันคือวันที่ 21-22 มิ.ย.2558

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา วิวัฒนาการทางด้านความรู้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนในสังคม รู้จักวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล วิธีการแก้ปัญหาต่างๆให้เป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ซึ่งวิธีการคิดนั้นเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์โลกปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อสร้างคนให้มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

สำหรับรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การฟังบรรยายหัวข้อ “ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สพฐ.”โดยนางพุทธชาด ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และหัวข้อ “เด็กไทย หัวใจนักวิทย์” โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ และนำเสนอผลการไปศึกษาแหล่งเรียน.