หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุพราชวิทยาลัยจัดแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษประจำปี 2558

Author by 18/02/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2559   เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารนวรัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการ สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา(สพม.) เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจกรรม การแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ การแสดงครั้งนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ร่วมชมการแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วย มีตัวแทนนักเรียน นส.ธมลธร แน่นหนา กล่าวรายงานและการแสดงโชว์ชุดพิธีเปิด Small World

การจัดงานครั้งนี้มีคณะกรรมการที่ร่วมดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย นส.สุวรรณาโปธา หน.กิจกรรม, ผู้ร่วมงาน นส.นภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร,นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, นส.ชลดา สุมา,นส.ธนอร โหละสุด และคณะกรรมการ และครูที่ปรึกษานักเรียนในโครงการทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส แสดงศักยภาพด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และมีความมั่นใจในการแสดงออกในที่สาธารณะ

นอกจากนี้เป็นการฝึกทักษะการคิด วางแผน ทำงานเป็นหมู่คณะ เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนได้มองเห็นพัฒนาการ ใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ English ProgrmและEducation Hub โดยมีนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ จำวน 254 คน

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการแสดงของนักเรียน English Program ชั้นม.3/1 ชื่อชุดว่า Cinderella and the Prince,ชั้น ม.3/2 Mannequin Mystery,ชั้น ม.4/16 “Crooked Contest”,ชั้น ม.2/1 “Alice in Neverland”, ชั้น  ม.5/16 “Red Riding Hood” ชั้น ม.1/12 “Three Princesses and the Throne”,ชั้นม.1/1 “Remeo and Jutiet” ชั้น ม.1/2 “Sleeping Beauty” และการแสดงชุดสุดท้ายเป็นของนักเรียนระดับ ม.6/16 ชื่อชุดว่า “We Are All In This Together”หลังเสร็จสิ้นการแสดง สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมอย่างมาก.