หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

รมว.ศึกษา ตรวจพัฒนาครูอังกฤษ (Boot camp) เยี่ยม ร.ร.ไอซียู

Author by 26/02/17No Comments »

3           รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นำ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เยี่ยมชม กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค จัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคภาคเหนือล่าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ จาก 1 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

เมื่อบ่ายวันที่ 24 ก.พ.60 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ระดับภูมิภาค ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคภาคเหนือล่าง ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ จาก 1 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงได้จัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคทั่วประเทศขึ้น โดยคัดเลือกครูแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มาพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งขยายผลและติดตามการพัฒนาของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาความเข้าใจและให้สามารถนำวิธีการสอนรูปแบบเน้นการสื่อสารไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าอบรมให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการนำทักษะการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียน เพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรของกลุ่ม Master Trainers ต่อไป โดยระดับภูมิภาคเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก เป็นการให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้ และได้ฝึกกับเจ้าของภาษาจาก British Council โดยใช้เวลาอบรม 3 สัปดาห์ สำหรับที่ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้เริ่มดำเนินการอบรมครูตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2560 นี้ โดยมีครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง คือ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี ตาก และอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรม เป็นครูมัธยม 25 คน ครูประถม 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน

จากนั้น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้แผงโซล่าร์เซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แต่เกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ในด้านอาคารเรียนก็มีสภาพเก่า ทรุดโทรม บ้านพักครู เก่า ทรุดโทรม ไม่เพียงพอในการอยู่อาศัยของครู เนื่องจาก ระยะทางไกล จากอำเภอนครไทย ถนนลาดยางเป็นบางช่วง บางช่วงเป็นดิน พื้นที่ภูเขาสูง ไม่สะดวกในการเดินทางไปและกลับ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการสำรวจของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ สรุปจำนวนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการ ICU ทั้งสิ้น 6,964 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,469 โรง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 364 โรง และโรงเรียน ICU จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 2,131 โรง ทาง สพฐ. จะชี้แจงทำความเข้าใจและคัดกรองโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่โรงเรียนกำลังประสบ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปห้องเรียนอย่างแท้จริง ต่อไป.