หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

Author by 4/12/16No Comments »

พรรณพิไลศรีอาภรณ์        รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ลัยเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2559 จาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจรัส ปันธิ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาพนักงาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมแสดงความยินดีณ ห้องนันทา โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ เป็นทั้งครูและพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและครอบครัวระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาวัยรุ่น และการส่งเสริมสุขภาพสตรี ได้ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นครูผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการผลิตพยาบาลที่เป็นคนดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้ให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีผลงานการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทั้งงานแต่งหนังสือและเรียบเรียงตำราทางการพยาบาล เช่น การพยาบาลด้านจิตสังคมในระยะหลังคลอด การพยาบาลครอบครัววิกฤต:การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี:สตรีกับการมีระดู การพยาบาลผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา และบทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คือ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น มีผลงานการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตภาคเหนือภายใต้การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 23 รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการในปี 2559 – 2560 คือ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ต้องขังหญิง ให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์  และโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะชีวิตแก่เยาวชนให้สามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์     ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำปี 2558 จากที่ประชุมคณบดี/หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยของตนจนเป็นเลิศและเป็นที่ประจักษ์ต่อวิชาชีพพยาบาล ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ในสถาบัน ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา.