หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล เข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะการสื่อสารมวลชนท่านใหม่

Author by 31/03/16No Comments »

รูปอินไซต์  อาจารย์ ดร.จิรพรวิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมบริหารจัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โถงประชุมชั้น3 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อส่งมอบข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากรอบการปฏิบัติงานคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ปี 2555-2559 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2559

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 8.19 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน โดยมีทีมบริหารเข้าร่วมพิธีด้วย

จากนั้น เวลา 9.30 น อาจารย์ ดร.จิรพรวิทยศักดิ์พันธุ์ อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และ ผศ.นาฎยา ตนานนท์ อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทีมบริหารชุดใหม่ ในด้านการบริหารงาน บริหารคน และการจัดทำแผนต่างๆ รวมถึงถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการบริหารคณะในช่วงที่ผ่านมาให้ทีมบริหารชุดใหม่ได้รับทราบ เพื่อให้การทำงานของคณะดำเนินต่อเนื่องต่อไปอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการสัมมนาแล้ว รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี ได้มอบกระเช้าขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน

ส่วนภาคบ่าย คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในการสัมมนาผู้บริหารคณะ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารคณะต่อไป.