หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรม ธรรมาภิบาลการบริหารงาน

Author by 6/04/16No Comments »

thainews180     ศูนย์การศึกษาบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่จัดอบรม ธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทาง พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 59 เวลา 08.30 น. ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ จ.เชียงใหม่  ดร.จันทนา สุทธิจารี หน.ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานบุคคล และระเบียบส่วนที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นในองค์กร และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

ดร.จันทนา สุทธิจารี กล่าวว่า ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี 2542 ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระด้านการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริการงานบุคคล ผ่านการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักในการปกครอง บริหารจัดการควบคุมดูแลกิจกรรต่างๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรม  แต่ยังคงประสบปัญหาการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นอยู่หลายประการ

ในภาวะที่ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนที่ยึดหลักสมรรถนะ และบริหารผลการปฏิบัติงาน(ระบบแท่ง) การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแท่ง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม 80 คนจาก 8 จังหวัด     ภาคเหนือ.

วรดา/พรนภา/จันทร์จิรา

นศ.ฝึกงาน ม.มหาสารคาม /รายงาน…