หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับพนักงาน

Author by 6/01/16No Comments »

thainews180                 นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พนักงานใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก การสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับการคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ,วิทยาลัยนานาชาติ,วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองนโยบายและแผน,สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่,สำนักงานมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้นางกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรยายพิเศษ การจัดทำบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อมูลหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้น       สังกัดด้วย.