หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วชิรวิทย์มัธยมเปิดโลกวิชาการส่งเสริมความเป็นเลิศพหุปัญญา

Author by 1/02/16No Comments »

1              เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมภายในโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ นายทวนทอง   ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่องานว่า “วชิรวิทย์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยพหุปัญญา” (Multiple Intelligences Wachirawit;Center of Excellence)ทั้งนี้มี นายวุฒิพงศ์  รินทะกะ นักเรียนร.ร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อจัดแสดงผลงานทักษะ ทางด้านวิชาการของนักเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน และผลงานจากนักวิชาการภายนอก รวมถึงการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล จากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เห็นศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆ อาทิ การแข่งขันทักษะด้านดนตรี,สาธิตการแสดงทางด้านวัฒนธรรม

จัดนิทรรศการ “Art&Craft Exhibition” การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของงานในครั้งต่อไป

นายวุฒิวงศ์ รินทะกะ เผยว่า ในนามชองคณะนักเรียน ร.ร.วชิรวิทย์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยถือว่าเป็นหน้าของโรงเรียน ที่จะต้องดำเนินการตามเป้าหมายที่สำคัญคือ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งในด้านจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตามปกตอแล้ว บางครั้งจะทำให้ผู้เรียนไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาวิชา หรือพัฒนาศักยภาพได้ไม่เต็มที่

ในกระบวนการจัดการเรียน และการสอน พัฒนาศักยภาพของนักเรียน จึงต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ หรือเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่แปลกใหม่ จากทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือท้องถิ่นมาประกอบด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน จะต้องจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และพัฒนาด้านความคิด ทักษะชีวิตอื่นๆ ควบคู่กันโดยจัดประสบการณ์ด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.ชม.เขต 1 กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ครบทุกาด้านหรือที่เรียกว่าเกิดพหุปัญญา จึงได้จัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียน จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านทักษะ วิชาการ ดนตรี ศิลปะ ความสามารถด้านกีฬา ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ สาธิตทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียน

สำหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษาในช่วงพิธีเปิดงาน ใช้ชื่อชุดว่า ล่องแม่ปิง,ล่องน่าน,และเต้น Thank you for your loveและการแสดงของระดับมัธยมศึกษา ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า Multiple Intelligences Wachirawit Center of Excellence  จากนั้นประธานพิธีได้เปิดนิทรรศการ Art & Craft Exibitionครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม Convention hall ชั้น 5 อาคารอำนวยการ

การจัดนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่1และ 2 ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแข่งขันกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงดนตรีเมโลเดี้ยนของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก.