หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วารีเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติ-วางศิลารากตึกใหม่

Author by 3/02/16No Comments »

2                 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2559 เวลา 11.00 น. ณ สนามโรงเรียนวารี อ.เมืองเชียงใหม่ วารีจัดงานเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ นางวารี ภัทราวณิชย์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ   และผู้อำนวยการ และ ดร.อันดรี รัสมัสเซน (Dr.Andri Rasmussen) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดตัวโรงเรียนนานาชาติวารีเชียงใหม่ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการเปิดตัวจำนวนมาก

นางวารี ภัทราวณิชย์ ได้กล่าวเปิดโครง การพอสรุปได้ว่า นับเป็นเวลากว่า 38 ปี ที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี โดยได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตลอด มีการขยายฐานจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งได้เจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน ที่ ตลอดระยะเวลาคณะผู้บริหารมีความฝัน และมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะจัดการศึกษาเพื่อเติมเต็ม ความต้องการของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ มีความเป็นสากล สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างสร้างสรรค์ในวันข้างหน้า

ผู้อำนวยการ กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนต้องการที่จะให้นักเรียน มีความเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในอนาคต การศึกษาระดับสากลนั้น ย่อมหมายถึงจะต้องทราบว่า สากลนานาชาตินั้น มีมาตรฐานกันอย่างไร แน่นอนที่สุดภาษาอังกฤษนั้นจะต้องเป็นสื่อของการเรียน ที่จะช่วยให้รู้เขาและรู้เราอย่างแน่นอนว่า ต่างชาติมีมาตรฐานอย่างไร จึงได้วางพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา ให้แก่นักเรียนมาตั้งแต่เปิดโรงเรียนต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP จนกระทั่งการเปิดโปรแกรมนานาชาติในโรงเรียนไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2010 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรนานาชาติ  ควบคู่กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในโรงเรียนไทย

นางวารีฯ เผยต่อไปว่า การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นวิสัยทัศน์จัดการศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา ซึ่งการศึกษาเพื่อมุ่งสู่อนาคตนั้น มิใช่เป็นเพียงเพื่ออนาคต ปัจจุบันของเราในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาที่มุ่งสู่โลกกว้างมากกว่าอาเซียน มากกว่าอนาคตวันพรุ่งนี้ที่วันข้างหน้า เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกต่อไป

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จึงตั้งใจที่จะเป็นสถานศึกษาเปิดโลกกว้างสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเลือกอนาคตของตนเอง เพื่อค้นหาตามความฝัน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และครั้งนี้โรงเรียนวารี ได้เริ่มเดินทางสู่อนาคต เส้นทางใหม่แห่งการขยายโอกาส เพื่อสร้างฐานการศึกษาระดับสากล ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อนำนักเรียนมุ่งสู่อนาคตที่ก้าวไกล ให้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  ด้วยการเชิญให้ผู้ปกครอง นักเรียน คณาจารย์ ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเปิดตัว โครงการโรงเรียนนาชาติวารีเชียงใหม่ ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้นนางวารีฯ ได้นำคณะพร้อมด้วย ศจ.ภักดี วัฒนะจันทรกูล คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สื่อมวลชนไปยังบริเวณด้านหน้า ร.ร.วารี เพื่อประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า ในพิธีวางศิลารากอาคารเรียนหลังใหม่ และขุดดินให้เป็นฤกษ์ดีในการที่จะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ สูง 4 ชั้นประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน,ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง,ชั้นที่3 เป็นอาคารสันทนาการ และชั้นที่ 4 แบบห้องโลง เพื่อดำเนินกิจกรรม

เพื่อใช้ทำกิจกรรมสันทนาการ ใช้งบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท มูลค่านี้ไม่รวมมูลค่าของที่ดินโดยจะเปิดการเรียนการสอน ในเดือนสิงหาคม 2559 เปิดสอนถึงระดับอนุบาล ประถมศึกษา ซึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนได้ดำเนินเปิดเรียน มาเป็นเวลา 4 ปีมีจำนวนนักเรียน 126 คน เพื่อให้เป็นการต่อยอด จึงได้เปิดระดับอนุบาล และประถมศึกษาขึ้น ใช้หลักสูตรของ Cambridge เรียกว่า Key Stage 1-6(Early Year 1-2 จนถึงปีที่ 13

ที่ผ่านมานักเรียนนานาชาติ ได้รับรางวัลการสอบระดับนานาชาติคือ นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักเรียนYear 13 โปนแกรมนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตร Outstanding Cambridge Learner Awards Ceremony สำหรับรางวัลที่หนึ่ง Best Across Four Cambridge International AS Levesl from Outstanding Cambridge Learner Awards in Thailand เนื่องจากได้รับคะแนนในการสอบ Cambridge International AS Levels สูงสุดระดับประเทศทั้ง 4 วิชาที่ลงสอบ จากนั้นได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงบริหารจัดการ ด้านการศึกษาระดับสากล ไปจนถึงเวลา 12.00 น.จึงได้ยุติ.