หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิชาการบัญชีพายัพจัดอบรม มาตรฐานรายงานทางการเงิน

Author by 8/01/16No Comments »

   thainews180             ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร  ม.พายัพ จัดอบรมเรื่อง”มาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” วันที่ 9 ม.ค.2559 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ม.พายัพ เขตแม่คาว ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้สอนวิชาการบัญชี และผู้สนใจมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐาน รายงานทางการเงิน

                สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่บังคับใช้ในปี 2558 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับวิทยากรบรรยายได้แก่ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ผศ.ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์, เนื้อหาการอบรมคือ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงาน ทางการเงิน, มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1เรืองการนำเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2เรื่องสินค้าคงเหลือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงิน ระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ภาพในอนาคตของ IFRS FOR SMESค่าลงทะเบียนคนละ 250 บาทสนใจสอบถามได้ที่ 053-851478 ต่อ 426,427,431.