หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพเปิดหลักสูตรใหม่จัดการอุตสาหกรรมบริการ

Author by 2/07/14No Comments »

thainews180         วิทยาลัยนานาชาติ .พายัพ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริกา(Bachelor of Business Administration in Hospitality Industry Management) รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานธุรกิจบริการ ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

             ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ASEAN มีสมาชิกจำนวน 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย,พม่า, ลาว, เวียดนาม,บรูไน,กัมพูชาอินโนนีเซีย,ฟิลิปปินส์,มาเลเซีย,สิงคโปร์ เป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญ ผลักดันให้เกิดเสรีด้านการค้า-ลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

ทำให้นักธุรกิจต้องเตรียมความพร้อม รับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรในหลายมิติ อาทิ การลงทุนข้ามชาติ,การเคลื่อนย้ายแรงงาน,จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จึงเปิดสอนหลักสูตรใหม่ “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)” มุ่งเน้นการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถการศึกษาค้นคว้า ทำวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติ ทำงานร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ Admissions Centerชั้น1 อาคารเพ็นเทคอสต์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ โทร.053-851478ต่อ7263.