หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยบริหารศาสตร์แม่โจ้ รับนักศึกษา

Author by 9/06/15No Comments »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์      ดร.สมคิด  แก้วทิพย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายและบริหารสาธารณะ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคสมทบเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ คุณสมบัติผู้ที่สมัคร เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา                     

หากทำงานเป็นข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ สถาบันการเงิน นักวิชาการ นักวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทางการบริหาร โดยผู้ศึกษาจะนำความรู้ ประสบการณ์จาก กระบวนการศึกษาแนวใหม่ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้จริงได้ในองค์กร สังคม ชุมชน ประเทศชาติ

สำหรับหลักสูตรจุดเด่นน่าสนใจ เป็นที่ยอมรับการศึกษาระดับนานาชาติ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Team Teaching&Area and Research Based&Case Studyซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด/สมัครได้ที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ก.ค.2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873000ต่อ5400,081-8852977,089-6372125 ไม่เว้นวันหยุดราชการ.