หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เจ้าภาพจัดอบรมบุคลากรด้านบริหารการคลังระบบ GPMIS

Author by 14/07/15No Comments »

    1      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านระบบบริหารการเงิน และการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ระบบGFMIS ระดับภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการ .เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี,นายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงิน/บัญชี จากสถานศึกษาที่สังกัด สอศ.ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 3 จำนวน 85 สถาบัน แบ่งเป็นการเงินและบัญชี 170 คน,ด้านพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 170คน รวม 340 คน วันที่ 11..2558  เวลา 11.00 .

วัตถุประสงค์การจัดอบรม นายพิศิษฐ์ พลแก้ว เผยว่าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบบริหารการเงิน/การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS งานการเงิน/บัญชี/พัสดุได้อย่างถูกต้อง และสามารถระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติระบบบริหารการเงิน/การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

จากนโยบายของ สอศ.ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการในสถานศึกษาได้แก่ การเงิน/การคลัง พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการปฏิบัติงาน ย่อมมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดอ่อน ซึ่งส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีทักษะ ความรู้และเข้าใจทั้งด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับรวมทั้งแนวทาง วิธีปฏิบัติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนาวิน สินธุสอาด กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคนจะต้องเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติทั้งระเบียบวิธีและแนวทางการปฏิบัติ เพราะนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีความชัดเจนในเรื่องของการโปร่งใส การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวัง

สิ่งสำคัญที่ผู้เข้าอบรม จะได้รับความรู้คือการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ จากเครือข่ายในวิชาชีพหากมีปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใด สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ เพื่อหาทางออกที่ถูกต้อง เพราะขณะนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆของกระทรวง ทบวงกรม ได้นำเสนองบประมาณปี 2559 ต่อรัฐบาล จึงต้องมีการไปชี้แจงให้กระทรวงการคลังได้เข้าใจ เพราะบางหน่วยงานยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 หากไม่ได้เบิกจ่ายตามปีงบประมาณ จะต้องถูกกระทรวงการคลังเรียกคืน ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนว่าเกิดปัญหาในเรื่องใด คาดว่าการอบรมระบบ GFMIS ถือว่าเป็นการอบรมที่จะให้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างแน่นอน.