หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางชนะเลิศเมนูน่าลอง..ข้าวกล้องเบอร์ 5 เป็นตัวแทนภาคเหนือพร้อมรองแชมป์แข่งระดับชาติ

Author by 30/07/14No Comments »

1            เมื่อวันที่ 28 ..2557 เวลา13.00 . ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (สอศ.),การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดเมนูน่าลองข้าวกล้องเบอร์ 5 (ASEAN ATTENTION BROWN RICE)ระดับภาคเหนือ

ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เปลี่ยนทัศนคติหันมาบริโภคข้าวกล้องเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปลุกกระแสการบริโภคข้าวกล้อง พร้อมทางเลือกใหม่ในการบริโภคข้าวกล้องให้หลากหลาย ก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสืบไปซึ่งวิทยาลัยได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ มีนางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เป็นประธานเปิดงาน และนาง    สุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ และบริโภคข้าวกล้องเพิ่มขึ้น และได้ตำรับอาหารที่ทำจากข้าวกล้อง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาส่งเข้าแข่งขัน 9 ทีมได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายมี นายเกียรติศักดิ์ สามแก้ว,นส.จารุวรรณ   ซือมือ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มี นายวัชรศักดิ์      จักกิจ,นส.จารุวรรณ วงเวียน,

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีนาย สุกฤต มีมุข,นส.นุชจรีย์ จิตรด้วง,วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีนายเอกชัย ปิยะบุตร ใสสม,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีนายปิยะฉัตร คงพัด, นส.วิภาวี มั่นคง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีนายบูชา เครือใจ,นายวรรณรัตน์ บางน้อย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มี นส.เพ็ญนภา สาย หยุด,นายปฏิภาณ ช่างไชย, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มี นายธีรพงศ์ พรมจันทร์,นส.อัญธิกา สังเวียนวงศ์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีนายอชิตพล ก้อนทอง และนายอนุรักษ์ สิงหทัศน์

ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ชื่ออาหาร ข้าวผัดแคร์ยู,ของหวาน วุ้นข้าวกล้อง,ได้รับรางวัลโล่/เกียรติบัตรและเหรียญทอง และมีนางมรรษณา ใจดี เป็นครูผู้ควบคุม,รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  รายการอาหารไก่ฟ้าพญาลอ,ของหวานข้าวกล้อง สองใจ  ได้รับรางวัลโล่/เกียรติบัตรและเหรียญเงิน มีนางนิศานาถ เขียวทอง เป็นครูผู้ควบคุม,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายรายการอาหาร Hanglay Chicken Curry and Fried Brown Rice With Capsicumของหวาน Layer Cake Brown Rice Supergold ได้รับรางวัลโล่/เกียรติบัตรและเหรียญทองแดง มีนางอนงค์นาถ ปัญญารัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม  จะเป็นตัวแทนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในเร็วๆนี้  ส่วนชมเชยมี 2 รางวัลได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  รายการอาหาร ข้าวอบไส้อั่ว,ของหวาน ขนมเรไรข้าวกล้องมีนางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย เป็นครูผู้ควบคุม,และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรายการอาหารข้าวกล้องแกงเผ็ดปลาแซลมอ น, ของหวาน บัวลอยข้าวกล้องได้รับเกียรติบัตร มีนางกาญจนา พรหมปั้น เป็นครูผู้ควบคุม

ในส่วนของคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเมนูน่าลอง ข้าวกล้องเบอร์ 5 ประกอบด้วย นายจำนง นิรังสรรค์ นายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย,นายพงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม หัวหน้าประจำสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,นางปาริชาติ แสงสุวรรณ หัวหน้ากองการตลาดแห่งประเทศไทย และนายธีรวีร์  ดิษยะไชยพงษ์  สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย

ด้านนางชไมพร ตุ้มพงษ์ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ สอศ.ได้ดำเนินการมาหลายปี โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ในการตอบสนองภาคการผลิต และบริการสาขาอาหาร ประจำปี 2557 และรณรงค์ให้ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติ หันมาบริโภคข้าวกล้องเพิ่มขึ้น รวมถึงนำข้าวกล้องเป็นทางเลือกใหม่ให้นำไปบริโภคได้หลากหลาย พร้อมทั้งให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการบริโภคข้าวกล้องเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดวิถีชีวิตของคนไทยสืบไป.