หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสารภีมอบประกาศนียบัตร ปวช.-ระบบทวิศึกษา

Author by 22/03/16No Comments »

4     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎี อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ และความสามารถในทางปฏิบัติ สมรรถะจนนำความรู้ทางวิชาชีพไปประกอบวิชาชีพได้ ในลักษณะผู้ปฏิบัติ หรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา เป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยแนวทางจัดการศึกษา สายวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม คือลักษณะที่ 1 ลงทะเบียนเป็นนักเรียนสังกัด สอศ.เรียนหลักสูตร ปวช.รูปแบบที่ 1 สอศ.ส่งครูไปสอนในโรงเรียนมัธยม,รูปที่2 สอศ.-ร.ร.มัธยมศึกษาส่งนักเรียน มาเรียนในสถานศึกษาสังกัด สอศ.สำเร็จการศึกษาได้วุฒิ ปวช.สถานศึกษาสังกัด สอศ.

ลักษณะที่ 2 ลงทะเบียนเป็นนักเรียน ร.ร.มัธยม สังกัด สอศ.เรียนหลักสูตร ปวช.,รูปแบบที่ 1 เรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร ปวช.โดยเรียนเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน,รูปแบบที่2 เรียนรายวิชาปรับพื้นนำมาใช้เทียบโอนเรียน ปวส.2ปี ได้วุฒิ ม.ปลายเทียนโอนเข้าสู่หลักสูตร ปวช.เรียนเพิ่มอีก 1 ภาคเรียน เพื่อเรียนปวส. 2 ปีไม่ต้องเรียนปรับวิชาพื้นฐาน,ลักษณะที่3 เปิดสอนหลักสูตร ปวช.ในร.ร.มัธยมศึกษาสังกัด สอศ.เรียนหลักสูตร ปวช.,รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนเป็นนกเรียนในร.ร.มัธยมศึกษา,รูปแบบที่2 นำหลักสูตร ปวช.ของสอศ.มาเปิดสอน

ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ นายวัชรพงศ์ฝั้นติ๋บ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสารภี จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่เรียนระบบทวิศึกษาในปีการศึกษา 2558  โดยมีนักเรียนที่จบหลักสูตร สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 คน, และสาขาวิชาการโรงแรม 16 คน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสารภี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  อ.แม่ริม เชียงใหม่ ได้มีโครงการเรียนร่วมมีนักเรียนที่จบหลักสูตร จำนวน 32 คนตามเป้าหมาย.