หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 57

Author by 14/05/14No Comments »

    2 copy      เมื่อวันที่ 10 ..2557 เวลา 09.00 . อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้วิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้ปกครอง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับวิทยาลัย ในด้านการประสานงาน ความช่วยเหลือจากชุมชน เนื่องจากผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง

ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขอความร่วมมือและประสานงาน เพื่อติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข นอกจากนี้วิทยาลัยและผู้ปกครอง จะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษา

จึงทำให้เกิดความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองจึงควรได้รู้จักกับครูที่ปรึกษา รับรู้นโยบายการบริหาร การเรียนการสอน จัดกิจกรรมและชี้แจงเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ของวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินการตามระบบดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและป้องกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

การจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2557 จึงเป็นการสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย เพื่อการประสานและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาร่วมกันระหว่าง บ้าน กับวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป.