หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดค่าย คุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Author by 10/06/14No Comments »

thainews180          นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เผยว่า วิทยาลัยร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชาช่าง จำนวน 1,092 คน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาที่ยังเป็นเยาวชน และเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นภาคเรียนแรก จะได้เรียนรู้และมีทักษะชีวิตที่ดี มีประสบการณ์ที่จะสอนให้ดำรงตนให้มีความสุข มีความรับผิดชอบ และปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่า สร้างคุณงามความดีเพื่อตนเองและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติ

             นอกจากนี้เป็นการพัฒนาให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การคิด การวิเคราะห์ มีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ำใจและสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคม สถาบันการศึกษา สร้างเครือข่ายให้เป็นคนดีศรีเทคนิค มีบทบาทในการดูแลเพื่อน -น้อง ให้เดินทางที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงไปสู่ทิศทางที่สังคมไม่ยอมอาทิ เรื่องยาเสพติด,ติดเกม,หนีเรียน,มั่วสุมกันไปในทางไม่ดี,โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 3 ประสานคือวิทยาลัย,บ้าน และวัด

ทั้งนี้เพื่อสร้างนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ให้เป็นคนดี คนเก่ง ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยศึกษาเรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนเคารพนับถือ เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน และปฏิบัติตามระเบียบของสังคม การจัดค่ายคุณธรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 6 รุ่น ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2557 ณ วัดโชติกุณสุวรรณาราม(หมูบุ่น) อ.เมือง เชียงใหม่.