หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานรัฐจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคล

Author by 29/07/15No Comments »

   5        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ กำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ดังนั้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2558 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้ผนึกกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4,ส่วนราชการ จ.แม่ฮ่องสอน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ พ.อ.ชาญชาญ ธีรพิเชษฐ์พงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมี นายสุรพล พนัส       อำพล ผวจ.แม่ฮ่องสอน,พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7,นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน,นายนิทรรศ เวชวินิต ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน หน.หน่วยราชการจ.แม่ฮ่องสอนผู้แทนทหาร นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี,ต้นราชพฤกษ์,พญาเสือโคร่ง,ต้นสัก,ขนุน,ประคำดีควาย,มณฑาป่า,จำปีหลวงและอื่นๆ จำนวน 5,000 ต้น โดยจะดำเนินการปลูกอย่างต่อเนื่องรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน,ป่าในพื้นที่หมู่บ้านพะโข่โหล่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแม่ฮ่องสอนในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และป่าพื้นที่บ้านยาป่าแหน อ.ปางมะผ้า ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลูกต้นไม้จำนวนไม่น้อยกว่า 10,800 ต้น

ทั้งนี้ในส่วนของการดูแลต้นไม้นั้น จะได้มีการวางแผนสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา กองกำลังทหารและภาคประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโต ไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางพันธุ์พืช แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.แม่ฮ่องสอนด้วย.