หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิศวะ มทร.คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

Author by 26/01/16No Comments »

             thainews180   เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และชีวภาพ  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ และชมนิทรรศการ แสดงผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 6 ตามโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2558

ทั้งนี้นักศึกษาของมทร.ล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ตามโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัลคือ โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีทีมงานที่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานคือ นายกิตติศักดิ์ พิทำ และนายนฤพันธ์ ถาวารี ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จากโครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องคัดแยกวัตถุดิบ ดำเนินงานร่วมกับ นายเปรมปรีดิ์ ชูตระกูล  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และนายธนนันท์ ปัญญาวชิโรภาส วิศวกรโรงงาน บริษัทนิธิฟู้ดส์จำกัด โดยมีนายพฤทธิ์ เนตรสว่าง และนส.นิลวรรณไชยทนุ เป็นที่ปรึกษา

สำหรับทีมนายจตุพร เชื้อเชิญ และนายธีรศักดิ์ อินชัย และนายพัฒนเศรษฐ์  สุรินทร์ชัย ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงงานการออกแบบและสร้างเครื่องกัด CNC ชนิด 3 แกนที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Mach 3 ดำเนินงานร่วมกับ นายอาธิคม พรพิมลวัฒน์ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม และนายปฏิญญา อ่อนมา วิศวกรฝ่ายเทคนิค งานวิจัยและพัฒนา บริษัทอาทิตย์จักรกล จำกัด โดยมีนายนิธิวัฒน์ พันธุ์ข้อมูล เป็นที่ปรึกษา.