หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิศวะ มทร.ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิป้องกันโรคCOVID-19

Author by 24/07/20No Comments »

                ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะได้ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดย คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 เครื่องแก่ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร  อธิการบดี มทร.ล้านนา  โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบด้วย เมื่อเร็วๆนี้

                ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษา และบุคคลทั่วไปก่อนที่จะขึ้นไปยังอาคารเรียน  อาคารสำนักงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มมาตรการ  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งเป็นการสนับสนุน การศึกษาวิจัยโดยทางคณาจารย์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ที่ร่วมกันพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวน สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็บสิบบาท  เพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน  10เครื่อง และต้นแบบ 2 เครื่อง

               นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร  และทีมงานนักวิจัย  ชี้แจงถึงการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิว่า การทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมินี้ จะใช้หลักการตรวจจับความร้อน โดยให้ผู้ใช้งานยืนยันบริเวณหน้าเครื่อง THERMO  SCAN มีระยะห่าง 10-20 เซนติเมตร  จากนั้นจะมีคำว่า SCAN ขึ้นบริเวณหน้าจอ แสดงผลและไฟสีแดงสถานะจะเป็นสีเหลือง               รอให้คำว่า SCAN หายไปแล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่วัดได้

               ซึ่งหากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไปสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง  แต่หากใครที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส ไฟจะขึ้นเป็นสีฟ้าให้ผู้ใช้งานทำการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง  เครื่องวัดอุณหภูมินี้มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต และส่งข้อมูลการสแกนเข้าสู่ระบบคลาว์ของมหาวิทยาลัย  โดยจะแสดงผลผ่านแอบพลิเคชั่น  ระบบแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่า มีเครื่องติดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง แต่ละเครื่องมีผู้ใช้งานจำนวนเท่าใด มีจำนวนผู้มีอุณหภูมิผิดปกติกี่ราย และมีความหนาแน่นของการใช้งานในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งระบบจะสามารถรายงานผลได้อย่างทันที  หากพบผู้มีอุณหภูมิผิดปกติ ก็จะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดำเนินการได้ทันที

               รศ.ศีลศิริ  สง่าจิต  อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย  การเพิ่มจุดล้างมือบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ และขอความร่วมมือทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และต้องขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินี้ขึ้นมา เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการติดตั้ง เครื่องตรวจวัดอุณหภูมินี้ตามสถานที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป.