หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศรีธนาพณิชยการเปิดศูนย์อาเซียนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

Author by 14/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2555 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา(The ASEAN Center) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาฯ มี นายจุมพล ชุติมา ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน ก่อนการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ตัวแทนนักศึกษา ได้กล่าวเป็นภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาพม่า,ภาษาจีน,ภาษามลายู จากนั้นเป็นการแสดงของนักศึกษาชุด”อาเซียนร่วมใจ”โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นางประภาพันธุ์ฯ เผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษาเกิดขึ้นเพราะวิทยาลัย มีความตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ นอกจากนี้ต้องการให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการที่จะศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองลักษณะชายด์เซ็นเตอร์ และเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย

นายจุมพร เผยว่า ดีใจที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การที่จะก้าวสู่สมาคมอาเซียน ต้องมีความรู้ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อย่างน้อยเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมไปถึงภาษาอื่นๆ อีกประการหนึ่งนักศึกษา ต้องเข้าใจศิลปะ และวัฒนธรรมของทุกประเทศด้วย  เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอนาคต.