หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศรีธนาเปิดห้อง Youth Corner เสริมความรู้การติดเชื้อ HIV

Author by 7/06/14No Comments »

1 copy      เมื่อวันที่ 3 มิ..2557 เวลา 09.00 . ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยฯร่วมกับ สนง.ภูมิภาคประจำประเทศไทยเวียตนาม องค์การพีเอช-แจแปน,สำนักงานสาธารณสุข  .เชียงใหม่,สนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 10  จัดกิจกรรมเปิดห้อง SCC Youth Corner ของวิทยาลัยศรีธนาฯโดยมีนายวิฑูรย์ วงศ์ทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุข .เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี นางจีรนันท์ มงคลดี ผอ.สนง.ภูมิภาคฯ กล่าวรายงาน

           ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนเครือข่ายของYouth Corner จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่,วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร,วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมบทบาทการทำงานของแกนนำ นศ.เพื่อจัดกิจกรรม”เพื่อนสอนเพื่อน Peer to Peer”เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIVและโรค AIDS กับกลุ่มวัยรุ่นอายุ 14-19 ปี

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการเสริมทักษะการใช้ชีวิตแก่เพื่อน นศ.ในสถานศึกษา นอกจากนี้เพื่อให้ นศ.ได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ  สหวิทยาสาขาต่างๆ หรือวิทยากรแกนนำ นศ.ที่ผ่านการอบรม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการทำงานของแกนนำ นศ.ในการประชุมวางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม

นางจีรนันท์ มงคลดี กล่าวว่า การเปิดห้อง Youth Cornerครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากโครงการ ให้ความรู้เพื่อป้องกันติดเชื้อ HIVและโรค AIDSในเยาวชน ทางองค์การพีเอช-เจแปนประเทศไทย หรือ PHJได้รับงบจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีระยะเวลา 3 ปี เป้าหมายสถานศึกษาระดับวิทยาลัย 18 แห่งใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเมื่อเดือน ส.ค.2556 ถึงเดือน ก.ค.2557 จัดอบรมให้การศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่แกนนำเครือข่าย 6 สถาบันดังที่กล่าวมา

ผอ.องค์การ PH-Japan กล่าวต่อว่า เมื่อปีการศึกษา 2556 ได้จัดอบรมแกนนำนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมจำนวน 20 คน และปีการศึกษา 2557 กำหนดจัดการอบรมเพิ่มอีก 20 คน วันที่ 11 มิ.ย.2557 รวมมีแกนนำ 40 คน ที่จะเป็นกำลังหลัก ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป.