หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศิษย์กราบคารวะครูผู้มีพระคุณอันสูงยิ่ง

Author by 20/06/14No Comments »

2

          เดือนมิถุนายนของทุกปี ทุกสถาบันการศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมที่ว่า ไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้กราบคารวะครูผู้มีพระคุณอันสูงยิ่ง ตลอดจนรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอน และถ่ายทอดวิชาความรู้ และสร้างมนุษย์ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอันสำคัญยิ่งนี้ เมื่อวันที่ 12 มิ..2557 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

         การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีนี้ ได้เชิญ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานพิธี พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน เพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับ สถานภาพความเป็นนักเรียน เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และให้นักเรียนทุกคน ได้แสดงความกตัญญูที่มีต่อผู้มีพระคุณ เปรียบหมือนกับศิษย์ต้องมีครูและรับลูกศิษย์ไว้เพื่อการดูแล และก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้กำหนดไว้

จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา จำนวน 86 ทุน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนที่ทำความดี หลังจากนั้นได้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ.