หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศึกษาธิการภาค 1 จัดค่ายแกนนำเยาวชน-ผู้นำชุมชนก้าวสู่อาเซียน

Author by 17/06/14No Comments »

thainews180       เมื่อวันที่17 มิ..2557 เวลา 13.30 . สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 จัดกิจกรรมจัดค่ายแกนนำเยาวชน และผู้นำเยาวชน-ผู้นำชุมชนก้าวสู่อาเซียน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย .เชียงใหม่, ลำพูน,ลำปางและแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 ใช้ชื่อค่ายว่าค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล .เชิงดอย .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่โดยมีนายเฉลิม รัชชนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการติดตามประเมินผล คณะกรรม การบริหารยุทธศาสตร์ และ บูรณาการการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2557 เป็นประธาน และ มีนายภาณุศร สิทธิชัย รอง ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค  1 กล่าวรายงาน

         ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างแกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชนให้มีความรู้ และเข้าใจอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจศักยภาพของตนเอง และประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันเวทีอาเซียน โดยจัดเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้,การแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของแต่ละชุมชน และการศึกษาดูงานสถานประกอบการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

นายเฉลิม รัชชนะกุล กล่าวว่า ปัจจุบันนี้กระแสการส่งเสริมเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของอาเซียน ที่ผ่านกระบวนการ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิก       อาเซียน อาทิ การมีกิจกรรมที่ช่วยให้พลเมืองในประเทศสมาชิก เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของกันและกัน รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องสำคัญ เพราะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและดีงามถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ดังนั้นผู้เข้าค่ายทุกคนจะได้รับประโยชน์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนจะได้รับความรู้จากการเข้าฐานได้แก่ โอกาสทองเป็นของใครในอาเซียน,สร้างภาพฝันให้ชุมชน,ตีฆ้องร้องดังๆ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำให้ทุกคนได้ละลายพฤติกรรม มีเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีประสบการณ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ดำเนินการได้เชิญคณะ วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้คือ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.เชียงใหม่และการบรรยายหัวข้อ    ”การสร้างเรื่องราวให้กับ      อัตลักษณ์ชุมชน”โดยอาจารย์จากคณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.