หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศึกษาศาสตร์มช.จัดงานครบ 46 ปี

Author by 11/07/14No Comments »

thainews180           ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มช.เป็นประธานงานคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เมื่อเร็วๆนี้ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช. ทั้งนี้มีกิจกรรมพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่,สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากรของคณะฯทุกฝ่ายให้มีความสุข  มีความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยจากสิ่งภยันตราย ตลอดจนมีพิธีถวายผ้าบังสุกุล,ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ดวงวิญญาณบุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นมีการแสดงของ นักศึกษาและมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ

        ช่วงบ่ายมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหัวข้อ “ศึกษาศาสตร์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21″โดย ผศ.ดร. ฤตินันท์ สมุทร์ทัย รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน,เสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่หลากหลาย โดย รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ พื้นฐานการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์,เสวนาเรื่อง “จัดการเรียนรู้และการวัดผลในศตวรรษที่ 21 โดยดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ refledction และผศ.เสาวนิตย์ เจริญชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 40 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มช.