หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศูนย์เสมารักษ์เปิดโครงการไปเรียนปลอดภัย

Author by 13/05/15No Comments »

     4 copy     เมื่อวันที่ 11 ..2558 เวลา 08.30 . บริเวณด้านหน้าสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ    สำนักศึกษาธิการภาค 1 จัดพิธีเปิดโครงการไปเรียนปลอดภัยประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานเปิด และนางรัชนีภา ศรีสว่าง หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ-เอกชน สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     เข้าร่วมออกตรวจร่วม

นางรัชนีภา ศรีสว่าง หน.ศูนย์เสมารักษ์ เผยว่า การจัดโครงการไปเรียนปลอดภัยนั้น เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนจัดขึ้น ด้วยสาเหตุจากสภาพปัญหาเชิงพฤติกรรมของนักเรียน/นักศึกษาในปัจจุบัน ที่มีปัญหาที่หลากหลายซับซ้อน โดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทซึ่งส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเปิดภาคเรียน จึงได้จัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 11 พ.ค.ถึงวันที่ 19 มิ.ย.2558 ระยะเวลา 40 วัน ในเขตพื้นที่ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิ การภาค 1-12 เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รูปแบบในการปฏิบัติงาน ได้แก่การเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงต่างๆและบริเวณรอบๆสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

นายประเทือง ทรัพย์เกิด กล่าวว่า โครงการนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสร้างความมั่นใจให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการพัฒนาประเทศที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีความปลอดภัยระหว่างเดินทางไปและกลับ ในการเดินทางไปเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ.